پایه و رله 2 کنتاکت 6 آمپر با ورودی 220V DC/AC با کد 2967099