کنترل فاز K8AB-PM با قابلیت کنترل توالی فاز و کنترل قطع فاز و قابلیت تشخیص اضافه یا کاهش ولتاژ و تنظیم زمان عملکرد رله