یو پی اس با ورودی 18V DC..30V DC و خروجی 24V/20A با کد 2320238