یو پی اس با ورودی18V DC..30V DC و خروجی 24V/5A با کد 2320212