MODULAR I/O OMRON این محصول یک I/O فشرده ، هوشمند و ساده است که در برخی موارد تز حجم برنامه نویسی PLC کم میکند